THE CHERRIES PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK ANGLOJĘZYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje o realizacji projektu pn.: „The Cherries” Żłobek Anglojęzyczny

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.4.1. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze

 

Planowane efekty:

Projekt ma na celu powrót na rynek pracy 23 osób (19K, 4M) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, zamiesz./pracujących/uczących się w p. toruńskim, p. m. Toruń poprzez utworzenie 23 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku i sfinansowanie bieżącej opieki dla 23 dzieci w okresie 01.07.2018-24.10.2020. W ramach wparcia przeprowadzono prace remontowo-adaptacyjne.  Ponadto zakupiono wyposażenie sal, szatni, kuchni, zabawki, wózki 6-osobowe oraz plac zabaw. W trakcie bieżącego funkcjonowania finansowano wynagrodzenie dla opiekunów dziecięcych, pielęgniarki, osoby sprzątającej/woźnej oraz osoby prowadzącej zajęcia z j. angielskiego. Finansowano także koszty najmu lokalu, opłaty eksploatacyjne oraz koszty wyżywienia dzieci.

Podział grupy docelowej

1) osoby bezrobotne (8 osób) lub osoby bierne zawodowo (6 osób) pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie

wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy / 14 osób (11K, 3M);

2) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 /9 osób (8K, 1M).

Szczegóły dotyczące osób które mogą wziąć udział w projekcie dostępne w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Dane kontaktowe

THE CHERRIES Żłobek Anglojęzyczny

Ul. Pawia 23

87-100 Toruń

 tel. 575-510-554

530-510-555

e-mail: kontakt@przedszkolewisienki.pl